Ułatwienia dostępu

Projekt statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu

Przedstawiamy państwu projekt proponowanego statutu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu. Prosimy o zapoznanie się z treścią statutu i zgłaszanie ewentualnych uwag.

 

STATUT

STOWARZYSZENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W JASIENIU

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. 1. Stowarzyszenia nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIENIU, zwane dalej OSP.
 2. 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
 3. 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
 4. 4. Siedzibą OSP jest Remiza OSP w Jasieniu

 

§ 2

 1. 1.Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
 2. 2.Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej Związkiem OSP RP.

 

§ 3

 • OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej.

 

 •  § 4
 • Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Do celów stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. 1. Prowadzenie działalności w celu ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno–oświatowej i rozrywkowej,
 5. 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

 

§ 6

Cele wymienione w §5 OSP realizuje przez:

 • 1. Organizowanie zespołów do ustalenia stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie informacji o powyższym,
 • 2. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
 • 3. Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych,
 • 4. Prowadzenie podstawowego szkolenie pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 • 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 • 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 • 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

§ 7

 1. 1. Działalność określona w §5 i §6 jest wytyczną działalnością statutową Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. 2. Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności udział w akcjach ratowniczych.
 4. 4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 5. 5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

Członkowie OSP dzielą się na :

 • 1. Członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 • 2. Członków wspierających,
 • 3. Członków honorowych.

 

§ 9

 1. 1.Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
 • a. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • b. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • c. małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.
 1. 2.Osoba spełniająca kryteria wymienione w ust. 1 może zostać członkiem zwyczajnym OSP na podstawie uchwały zarządu podjętej na podstawie udokumentowanego wniosku kandydata.

 

§ 10

 • Członek zwyczajny przy wstąpieniu do OSP składa przyrzeczenie następującej treści: „ W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jego godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

 

§ 11

 1. 1. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.
 2. 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • 1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat,
 • 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 • 3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
 • 4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 • 5. Używać munduru, dystynkcji i odznak OSP.

 

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • 1. Aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
 • 2. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP,
 • 3. Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 • 4. Dbanie o mienie OSP,
 • 5. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14

 • Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych, którzy nie przekroczyli 65 lat życia, tworzy się jednostkę operacyjno–techniczną (JOT).

 

§ 15

 1. 1. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:
 • a. skreślenia z listy członków zwyczajnych,
 • b. wykluczenia członka zwyczajnego.
 1. 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
 • a. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
 • b. śmierci członka
 • c. nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
 1. 3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
 • a. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
 • b. popełnienia czyny, który dyskwalifikuje daną osobą jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 • c. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 3 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
 • d. Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 • e. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
 • f. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów do OSP.

 

§ 16

 1. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 17

 1. 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP>
 2. 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. 3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

Władzami OSP są:

 • 1. Walne zebrania członków OSP (zwane dalej walnym zebraniem),
 • 2. Zarząd OSP,
 • 3. Komisja rewizyjna

§ 19

 1. 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykła większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statusu stanowią inaczej.
 2. 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 1. 1. Wybory władz OSP odbywają się głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

 

§ 21

 1. 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP.
 2. 2. Do kompetencji walnego zebrania, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
 • a. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP,
 • b. wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP,
 • c. udzielenie absolutorium zarządowi OSP,
 • d. uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
 • e. wybór, spośród siebie zarządu w liczbie osób od 5 do 9, z zachowaniem większości osób pełnoletnich,
 • f. wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie od 3 do 5 osób,
 • g. uchwalenie zmian w statucie ||OSP,
 • h. ustalenie wysokości składki członkowskiej,
 • i. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykłe zarządzanie majątkiem OSP, w szczególności nabyci i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
 • j. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 • k. wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz związku OSP RP,
 • l. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 • m. nadawanie członkostwa honorowego OSP.
 • n. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP>

 

§ 22

 1. 1. Walne zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
 2. 2. Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 3. 3. Zwyczajne walne zebranie i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 23

 1. 1. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
 • a. Z własnej inicjatywy
 • b. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 • c. Na żądanie ½ liczby członków OSP.
 1. 2. Nadzwyczajne walne zebranie powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 2. 3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2 ustala zarząd, komisja rewizyjna lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 3. 4. Nadzwyczajne walne zebranie może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

 

 • § 24
 • Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

 

ZARZĄD OSP

 

§ 25

 

 1. 1. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika straży, zastępcę naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
 2. 2. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

§ 26

Do zadań zarządu należy:

 • 1. Reprezentowanie interesów OSP,
 • 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 • 3. Zwoływanie walnego zebrania,
 • 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,
 • 5. Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
 • 6. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu,
 • 7. Zaciągnięcie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządzania majątkiem OSP,
 • 8. Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz członków wspierających OSP,
 • 9. Wykluczenie członków zwyczajnych oraz skreślenie z listy członków zwyczajnych OSP,
 • 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 • 11. Tworzenie jednostek operacyjno – technicznych,
 • 12. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno- oświatowych i sportowych,
 • 13. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 • 14. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z nich przynależności do OSP,
 • 15. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

§ 27

 • Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

 

§ 28

 • Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

 § 29

 • Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§ 30

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

 • 1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno– technicznych,
 • 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 • 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 • 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 • 5. Kierowanie OSP w przeprowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych,
 • 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 • 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. Miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 • 1. Pochwałę ustną
 • 2. Pochwałę rozkazie naczelnika,
 • 3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 • 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 • 1. Upomnienie ustne
 • 2. Nagana w rozkazie naczelnika
 • 3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

 1. 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jego zadań należy:
 • a. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 • b. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 • c. przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 • d. wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
 1. 2. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
 2. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • a. Być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • b. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r,. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 306 tekst jednolity ze zm.).

 

§ 34

 • Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 35

 • Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

 

§ 36

 1. 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
 • a. Składek członkowskich
 • b. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów
 • c. Dochodów z majątku i imprez,
 • d. Ofiarności publicznej
 • e. Wpływów z działalności gospodarczej.
 1. 2. Składki członkowskie wpłacane są w wysokości uchwalonej przez walne zebranie. Bieżącą kontrolę ich uiszczania przez członków sprawuje zarząd.
 2. 3. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie z rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
 3. 4. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

§ 37

 1. 1. Do zarządu należy zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządzania majątkiem OSP.
 2. 2. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykłe zarządzenie majątkiem OSP, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, należy do walnego zebrania. Uchwały w tych sprawach walne zebranie podejmuje zgodnie z §19 ust. 2.

 

§ 38

Zabrania się:

 • 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 • 2. Przekazywania majątku Osp na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 • 3. Wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 • 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 39

 • Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 40

 1. 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 2. 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 41

 1. 1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
 2. 2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Gminy Czarna Dąbrówka Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Skomentuj

powrót na górę

Kalendarz Wyd.

« Czerwiec 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nasze Inwestycje

Nasze Imprezy

 • Dzień Kobiet w Jasieniu
  Dzień Kobiet w Jasieniu W Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu dnia 08.03.2024r. (piątek) było bardzo gwarnie i wesoło a…
 • Biesiada Kaszubska 2023
  Biesiada Kaszubska 2023 15 lipca 2023 roku odbyła się XXIV Biesiada Kaszubska w Jasieniu. Organizatorami biesiady byli Gminne…